අගමැති නිලනිවස සහ රජයේ ගොඩනැගිලි කිහිපයක් පෞද්ගලික අංශයට

  • By editor
  • January 26, 2024
  • 0
  • 151 Views

හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරුන් බොහෝ දෙනෙක් සිටි විසුම්පාය ඇතුළු කොළඹ නගරයේ රජය සතු ගොඩනැගිලි කිහිපයක් බදු පදනම යටතේ පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව එම කටයුතු කඩිනමින් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇතිබව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එස්.සත්‍යානන්ද මහතා පැවසීය.

කෆූර් ගොඩනැගිල්ල ,තේ කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල සහ ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවතෙ පිහිටි අක්කර 03ක ඉඩම් දෙකක් හා නුවරඑළියේ පිහිටි තවත් රජයේ ගොඩනැගිල්ලක් ඒ අනුව බදු පදනම යටතේ ලබාදීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *