අද සිට ගණන් බහින ඖෂධ

  • By editor
  • June 26, 2023
  • 0
  • 191 Views

ඖෂධ කාණ්ඩ 60ක මිල 16% කින් අඩු කරමින් පසුගිය 15 වනදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙම ඖෂධ අද සිටම මිල අඩු කර තිබෙන අතර යම් ඖෂධ නිෂ්පාදකයෙකු, ආනයනකරුවෙකු හෝ බලයලත් ඕනෑම පාර්ශවකරුවෙකු ගැසට් නිවේදනය මඟින් දක්වා ඇති සංශෝධිත මිල ගණන් යටතේ පමණක් අදාළ ඖෂධ අලෙවිකිරීම සිදුකළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දන්වා තිබේ.

පැරසිටමෝල්, ඇමොක්සලීන්, තයිරොක්සින් සහ ග්ලිපිසයිඩ් ඇතුළු කාණ්ඩ 60ක අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිල මෙමඟින් සංශෝධනය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *