අධිකරණයේ වරද පිළිගත් ‘සුපෝෂ’ වලට දඩ

  • By editor
  • October 5, 2023
  • 0
  • 170 Views

‘සුපෝෂ’ නිෂ්පාදනයන්හි අධිමාත්‍රාවෙන් ඇෆ්ලටොක්සීන් ඔක්සීන අඩංගු වීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් රුපියල් 13000 ක දඩ මුදලක් නියම කරනු ලැබීය.

මෙම සුපෝෂ ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිපෝෂ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර එම සමාගම සහ අදාල නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම කළ වෙළෙඳ සැලක් අධිකරණයේදී වරද පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම දඩ මුදල නියම විය.

ඒ අනුව ත්‍රිපෝෂ ලංකා සමාගමට රුපියල් දස දහසක් සහ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරණ ලද වෙළෙඳ ආයතනයට රුපියල් 3000ක දඩ මුදලක් නියම විය.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් සිය භාරයට ගත් සුපෝෂ නිෂ්පාදන වයස අවුරුදු 3ට අඩු දරුවන් සඳහා අහිතකර බවට රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා විසින්ද තහවුරු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *