අලුතෙන්ම එන බදු මෙන්න

  • By editor
  • July 9, 2023
  • 0
  • 106 Views

රජයේ ආදායම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා රජය විසින් තවත් බදු කිහිපයක් නුදුරේදීම හඳුන්වාදීමට නියමිත බව රජයේ ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව ධන බද්ද, ඉඩම් බද්ද, හා බූදල් බද්ද පළමුව හඳුන්වාදෙනු ලැබේ. එමෙන්ම මෙතෙක් වැට් බද්ද පනවා නැති භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ද එම බද්ද පනවනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *