අස්වැසුම ගැන සුබ ආරංචියක්

  • By editor
  • December 26, 2023
  • 0
  • 165 Views

ලබන මාසයේදී වැඩපිළිවෙළ වඩාත් පුළුල් හා නිවැරදිව කිරීමේ අරමුණින් අස්වැසුම සදහා නැවත අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

මේ අනුව පසුගිය වර තිබූ අඩුපාඩු හඳුනාගෙන වඩාත් නිවැරදිව වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යා හැකිය.

අස්වැසුම වැඩපිළිවෙළ වඩාත් සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 205 ක් වෙන්කර ඇතිබව එම අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

ජනවාරි මාසයේදී සිදුකෙරෙන මෙම වැඩපිළිවෙළ තුළින් වඩාත් වැඩි පිරිසකට ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *