අස්වැසුම සභාපති ඉල්ලා අස් වේ

  • By editor
  • August 15, 2023
  • 0
  • 132 Views

අස්වැසුම සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස් වී ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපති බී. විජයරත්න සිය ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත යොමු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *