ආදාහනාගාරයත් online වෙන්කරගන්න අවස්ථාව

  • By editor
  • December 10, 2023
  • 0
  • 98 Views

පළාත් පාලන ආයතන යටතේ තිබෙන ආදාහනාගාර ලබන වසරේ (2024) සිට මාර්ගගත (Online) ක්‍රමය ඔස්සේ ගත හැකි ලෙස පහසුකම් සැලසීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

එසේම ජනතාවට දිවයිනේ සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකටම මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට අක්කරබදු ගෙවීමේ පහසුකම මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වන විට සකස් කර අවසන් කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය ඇමැති ජනක වක්කුඹුර පැවසිය.

මේ වන විට පළාත් පාලන ආයතන රැසක එම කටයුතු අවසන් කර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *