ආනයනික පොල්තෙල් වලට බද්දක්

  • By editor
  • July 22, 2023
  • 0
  • 72 Views

දේශිය පොල්තෙල් නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කිරීමෙන් ආනයනික පොල්තෙල් සඳහා නව බද්දක් පැනවීමට කටයුතු කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹපාලිටිය සදහන් කරයි.

දේශිය පොල්තෙල් නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම බද්ද පනවන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

මෙම බද්ද දැනට සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි ලීටරයක්ට රුපියල් 25 ක් විය හැකි බවද හෙතෙම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *