ඇමතිවරුන්ගෙන් ජනපතිට පැමිණිල්ලක්

  • By editor
  • February 17, 2024
  • 0
  • 105 Views

මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා ප්‍රතික්ෂේප වන ලෙස නිර්දේශ ලබාදෙන බවට ඇමතිවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පැමිණිලි කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කොට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවන් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවලට නිර්දේශ සඳහා යැවූ පසු  සාකච්ඡා කළ කරුණු අමතක කොට නිර්දේශ ලබාදීමෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව ප්‍රතික්ෂේප වන බවද අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපතිවරයා සමග සඳහන් කර ඇත.

එසේම ජනාධිපතිවරයා යටතේ ඇති අමාත්‍යාංශ කිහිපයකට අදාලව ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා කිහිපයකට ද මෙලෙස වැරදි නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇති බව ජනපති මේ ගැන සොයා බැලීමේදි හෙළිදරව් වී තිබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *