ඇමති රොෂාන් පත්කළ ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව ජනපති අණින් නවතී!

  • By editor
  • November 6, 2023
  • 0
  • 310 Views

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුවත් නොකර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සදහා අතුරු කමිටුවක් පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම හේතුවෙන් ක්‍රිකට්පාලක මණ්ඩලය පිළිබඳ ගත් සියලු තීරණ ජනාධිපති විසින් අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීම සහ නව නිලධාරීන් පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති විසින් තීරණය කරන බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *