ඇමරිකන් ඛනිජ තෙල් සමාගමක් සමග ගිවිසුම අත්සන් තැබේ

  • By editor
  • June 9, 2023
  • 0
  • 70 Views

ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන ආනයනය,ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම සහ විකිණීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ඇමරිකානු RM Parks සමාගම සමග  දිගු කාලින ගිවිසුමකට අද අත්සන් තැබී ය. 

එම සමාගම ශෙල් වෙළඳ සන්නාමය යටතේ මෙරට වෙළදපොළට පිවිසීමට නියමිතයි.

RM Parks මෙරට ඉන්ධන වෙළඳපොළට එකතු වන හතරවන සමාගමයි.

අද අත්සන් කළ ගිවිසුම අනුව වසර 20 කාලයක් සඳහා එම සමාගමට මෙරටට ඉන්ධන ආනයන කිරීම, බෙදාහැරීම සහ අලෙවි කිරීමේ අවසරය හිමි ෙව්.  

ඉන්ධන පිරවුම්හල් 150 ක් මගින් එම ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන අතර තවත් නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 50 ක් ස්ථාපනය කිරීමේ අවසරය ද ඔවුන්ට හිමි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *