ඉදිරියට පොලිස්පති ධූරයට වෙන දේ

  • By editor
  • November 29, 2023
  • 0
  • 159 Views

පොලිස්පති ධූරයට පත්වන නිලධාරියාගේ ධූර කාලය උපරිම වශයෙන් අවුරුදු තුනකට සීමා කිරීමේ යෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

පොලිස්පති තනතුරට පත්වන නිලධාරියාගේ සේවා කාලය ඇතුලත අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ නොවන්නේ නම් ඉහත තීරණය එම නිලධාරියාට ද අදාල වේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී පොලිස්පති ධූරයට පත්වන  ඕනෑම නිලධාරියෙකගේ සේවා කාලය උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 3 කට සීමා වනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *