ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට ගෙවීම් ක්‍රමයක්

  • By editor
  • February 12, 2024
  • 0
  • 72 Views

මෙරට සංචාරයන් සදහා පැමිණෙන ඉන්දීය සංචාරකයින්ට QR කේතය මගින් UPI හරහා ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමේ ක්‍රමය හඳුන්වා දීම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සිදු කෙරිණි. 

NPCI International Payments Limited සහ ශ්‍රී ලංකාවේ LankaPay පුද්ගලික සමාගම ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම වැඩසටහන වේගයෙන් ව්‍යාප්ත කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින්  වෙළඳසැල් 10,000ක මෙම ගෙවීම් ක්‍රමය ක්‍රියාවට නැංවීම මේ හා සමගාමීව සිදුකර තිබේ.

මෙම පහසුකම තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, 2024 මාර්තු මාසය වන විට මෙම වෙළඳසැල් සංඛ්‍යාව 65,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට නියමිත ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *