ඉන්දියාවේ බිත්තර අද සිට බෙදා හැරේ..

  • By editor
  • March 29, 2023
  • 0
  • 63 Views

ඉන්දියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන ලද බිත්තර අද දින සිට බෙදාහැරෙන බව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව සදහන් කරයි.

ඒ අනුව එම බිත්තර රුපියල් 35ක මුදලකට බේකරි නිෂ්පාදකයින් සදහා අලෙවි කිරීමට නියමිතය. එමෙන්ම මෙම බිත්තර බේකරි නිෂ්පාදකයින් අතරේ පමණක් බෙදාහැරීමට අපේක්ශා කරන අතර බිත්තරයක් දින 90ක කාලයක් ශීතකරණයේ තබාගත හැකි බවට ද තොරතුරු වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *