ඉන්දීය බිත්තරයක් රු.35 ට!!

  • By editor
  • July 23, 2023
  • 0
  • 76 Views

මෙරට පවතින බිත්තර හිගය හේතුවෙන් ඉන්දියාවෙන් දිනකට බිත්තර ලක්ෂ 10 බැගින් ගෙන්වා වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කර බිත්තරයක් රුපියල් 35ක ට අලෙවි කිරීමට් රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට රට තුළ බිත්තර ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබාදීමට නොහැකි වීම මත දිනකට ලක්ෂ 10ක පමණ බිත්තර හිගයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

ඊට විසඳුමක් ලෙස ඉන්දියාවෙන් දෛනිකව බිත්තර මිලියනය බැගින් රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව හා ආනයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *