උද්ධමනය නැවත ඉහළට 

  • By editor
  • November 21, 2023
  • 0
  • 80 Views

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව මෙරට උද්ධමනය ඔක්තෝබර් මාසයේදී 1%ක් දක්වා වැඩිවී ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එය සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව වැඩි වීමකි. 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ මෙරට උද්ධමනය සඳහන් වූයේ 0.8%ක් ලෙස ටය.

ඒසේම 2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී -5.2 % ක් ලෙස වාර්තා වූ ආහාර කාණ්ඩයේ ලක්‍ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2023 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ද -5.2 % ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

සැප්තැම්බර් මාසයේ දී 5.9 % ක් වූ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ ලක්‍ෂ්‍යමය උද්ධමනය ද ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී 6.3 % ක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *