ඔටෝ ඩීසල් මිලදී ගන්න කෝටි ගණනක් වැඩිපුර ගෙවලා

  • By editor
  • January 4, 2024
  • 0
  • 146 Views

ලංකා ඛනිජතෙල් නිතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්දියානු කෙටිකාලින ණය පහසුකම් යටතේ ඛනිජතෙල් මිලදි ගැනිමේදී සාපේක්ෂව වැඩි සාමාන්‍ය අගයක් සහිත ලංකා සුපර් ඩිසල් වලට අදාල මිල පදනම යොදා ගැනීම හේතුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන  4.6ක් හෙවත්  රුපියල් මිලියන 1.669 වැඩිපුර වියදමක් දැරිමට සංස්ථාවට සිදුවී ඇති බැව් ජාතික විගණන කාර්යාලය සදහන් කරයි.

සංස්ථාව විසින් ඉන්දියානු කෙටිකාලින ණය පහසුකම් යටතේ  අවස්ථා දෙකකදි ලංකා ඔටෝ ඩිසල් බැරල් 599,722ක් මිලදි ගෙන තිබිණි.

ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ලංකා ඔටෝ ඩීසල් මිලදී ගැනිමේදී මිල කිරිම සදහා සාපේක්ෂව වැඩි සාමාන්‍ය අගයක් සහිත ලංකා සුපර් ඩීසල් වලට අදාල මිල පදනම යොදා ගැනීම හේතුවෙන් සංස්ථාවට මෙකි අතිරේඛ පිරිවැයක් දැරිමට සිදුවි ඇති බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *