ඔන්ලයින් පනත සම්මතයි

  • By editor
  • January 24, 2024
  • 0
  • 35 Views

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබද කෙටුම්පත වැඩි ඡන්දයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීමේදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 108ක් හා විරුද්ධව ලැබුණේ ඡන්ද 62ක් පමණි.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 46කින් පනත සම්මත විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *