ඔස්ට්‍රේලියාවේත් ටික් ටොක් ඉවරයි.

  • By editor
  • April 5, 2023
  • 0
  • 254 Views

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ටික්ටොක් යෙදවුම් භාවිත කිරීම තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඊයේ (04) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තීරණය ගෙන ඇත.

ආරක්ෂ හේතූන් මත රජයට අයත් සියලුම උපාංගවලින් ටික්ටොක් යෙදවුම තහනම් කිරීමට එසේ තීරණය කර තිබේ.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *