කංචනගෙන් විදුලි පිම්මක්

  • By editor
  • August 18, 2023
  • 0
  • 154 Views

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවන ලද සියඹලාණ්ඩුව මෙගාවොට් 100ක බිම්ගත සූර්ය පැනල මගින් විදුලි උත්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම අගෝස්තු මස 16වන දින සිදු කරනු ලැබුණි.

දේශීය ආයෝජක සමුහයක් ලෙස ලක්දනවි ලිමිටඩ් සමාගම, වින්ඩ් ෆෝස් සමාගම සහ බ්ලූ සර්කල් පුද්ගලික සමාගම ඒකාබද්ධව ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන මෙම ව්‍යපෘතිය 2025 වසර අගදී අවසන් කර ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *