කජු මෙට්‍රික් ටොන් 15000 රටින් ගේන්න යයි

  • By editor
  • February 16, 2024
  • 0
  • 80 Views

වසර 5 ක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි වාර්ෂිකව ලෙලි කජු මෙට්‍රික් ටොන් 12500 බැගින් ආනයනය කිරීම සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලමින් කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය වීසින් කැබිනට් පත්‍රිකවක් ඉදිරිපත්කර ඇත. 

අමාත්‍ය මණ්ඩළ සංදේශ අංක 07/2024 යටතේ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත්කර ඇත. 

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ශික කජු අවශ්‍යතවය මෙට්‍රික් ටොන් 5000 ක් බවත් එය සපුරාගනු වස් ලෙලි කජු මෙට්‍රික් ටොන් 25000 ක් අවශ්‍ය මුත් දේශීයව නිපදවන්නේ මෙට්‍ර්ක් ටොන් 12500 ක් පමනක් බව එම කැබිනට්  පත්‍රිකාව පෙන්වාදෙයි. පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ  රුපියල් 543 ක් වූ ලෙලි කජු කිලෝව ඔක්තොබර් මාසයේදී රුපියල් 900 දක්වා ඉහල යාම නිසා සකස් කරනා ලද කජු මද කිලෝවක මිල රුපියල් 6000 දක්වා ඉහළ ගිය බවත් එම නිසා උත්සව සමයේ  අවශ්‍යතාවයන් සපුරනු වස් වසරකට මෙට්‍රික් ටොන් 15000 ක සීමාවකට යටත්ව වසර 5 ක් යනතුරු ලෙලි කජු ආනයනය කිරීමට එම කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *