කතරගම දේවාලයේ ආදායම සහ වියදම කෙස් ගහට සම වෙයි.

  • By editor
  • January 10, 2024
  • 0
  • 96 Views

රුහුණු කතරගම දේවාලයේ 2023 වසර සඳහාවූ අයවැය ලේඛණය එහි බස්නායක නිළමේ සහ ඝණකාධිකාරීගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත්කර තිබේ.  

2023 ජනවාරි පළවෙනි දිනය එහි ශේෂය 13,135,764.15 ක් ලෙස දැක්වෙන අතර, වසර තුළදී බදු මුදල් ලෙස රුපියල් 2,36,963,395.94 ලැබි ඇති අතර, පඬුරු මුදල් ලෙස රුපියල් 33,049,103.56 ක් සහ පූජා සහ සම්මාදම් මුදල් ලෙස රුපියල් 105,602,517.78 ක් ලැබී ඇත. පොළී ලැබිම්, සහ වෙනත් ලැබීම්ද ඇතුළුව 2023.12.31 දිනට දේවාලයේ සමස්ත ලැබීම් ප්‍රමාණය රුපියල් 396,466,343.67 කි.

දේවාලයේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා රුපියල් 74,593,412.53 ල් වැය වී ඇති අතර, විදුලි බිල් සඳහා රුපියල් 11,136,744.78 ක් වැය කර තිබේ.වැටුප් සඳහා රුපියල් 62,680,355.00 ද භාරකරුගේ මහන්සිය ලෙස රුපියල් 1,200,000.00 ගෙවා ඇත සෙසු වියදම්ද සමග 2023 ජනවාරි පළමුවෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 31 දිනට වියදම්වී ඇති මුළු මුදල රුපියල් 396,466,343.67 කි. ඒ අනුව දේවාලයේ ආදායම සහ වියදම අන්තිම සතයට ගැලපී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *