ක්‍රිකට් ආයතනය කප් එක ගේන හැටි පත්තර දැන්වීම් මගින් එළියට දායි.

  • By editor
  • January 17, 2024
  • 0
  • 109 Views

පියවර 22කින් සමන්විත ක්‍රියාකාරී සැලසුමක් මගින් වසර හතරකින් යළි ලෝක ශූරයන් ලෙස කිරුළු පැලදීමට සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සදහන් කරයි.

අද ජාතික පුවත්පත් කිහිපයක දැන්වීම් පළකරමින් ක්‍රිකට් ආයතනය මේ බව සදහන් කර ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන් සදහන් කර ඇත්තේ කතාවෙන් නොව ක්‍රියාවෙන් කප් එක උස්සන අවුරුදු හතරක ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවය.

අදාළ දැන්වීම පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *