ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මුදල් ගිලපු ව්‍යාපෘති ගැන අනාවරණයක්

  • By editor
  • October 25, 2023
  • 0
  • 235 Views

ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශය හා ක්‍රිඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉකුත් වසර තුන තුල (2020, 2021, 2022) රුපියල් බිලියන  04කට වඩා වැඩිවියදමක් දරා ව්‍යාපෘති 26ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබුනද ඉන් ව්‍යාපෘති 10ක් අතරමග අත්හැර දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබද කාරක සභා රැස්විමේ දි  මෙම කරුණු අනාවරණය වී ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘති තෝරා ගැනිම නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව සිදුකොට ඇති බවත් මින් කිසිදු ව්‍යාපෘතියක් ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල අනුව හදුනාගෙන නොමැති බවද  ගිණුම්කාරක සභා රැස්විමේ දි අනාවරණය වි තිබේ.

ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශය විසින් මෙකි ව්‍යාපෘති  සදහා ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස බිලියන 02ක මුදලක් සහ ක්‍රිඩා සංවර්ධන දේපාර්තමෙන්තුව විසින් ප්‍රග්ධන වියදම් ලෙස  බිලියන 02කට වඩා වැඩි මුදලක් මෙකි ව්‍යාපෘති සදහා වැයකොට තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *