කාන්තාවන්ට සුබ ආරංචියක්

0
100

කාන්තාවන් සහ පාසල් දැරියන් අතර සනීපාරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන සහන මිලකට ලබාගැනීමේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගනිමින් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා ආනයනය කරන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 05ක් මත පැනවූ සියළුම බදු ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

දැනට වෙළඳපොළේ සනීපාරක්ෂක තුවා පැකට්ටුවක සාමාන්‍ය මිල 260ක් – රුපියල් 270 අතර පවතින අතර මෙම බදු සහන සමග දේශීයව නිෂ්පාදීත සනීපාරක්‍ෂක තුවා 10ක ඇසුරුමක මිල රුපියල් 50ක – 60ක මිලකින් අඩුවීමට නියමිතය

දේශීයව නිපදවන සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහා වැට් බද්ද ශූන්‍ය අගයක පවත්වාගෙන යාමට රජය තීරණය කර ඇත. එම සහනය ආනයනය කරනා සනීපාරක්ෂක තුවා සඳහාද ලබාදෙන බවත් එම නිසා ආනයනික නිමි සනීපාරක්ෂක තුවා වල සිල්ලර මිල 18%කින් හෝ 19% කින් අඩුවීමට ද නියමිත බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

එම නිවේදනය පහත පලවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here