කෝටි 3300ක් ලබාගන්න විදුලි ගාස්තු වැඩි කරන්න – ලංවිම යෝජනා කරයි

  • By editor
  • August 3, 2023
  • 0
  • 187 Views

රුපියල් කෝටි 3300කින් සිය ආදායම් වැඩිකර ගැනීම සදහා විදුලි ගාස්තු වහාම ඉහල දමන්නැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජනා කර ඇත.

ලංවිම සමාන්‍යාධිකාරි ජී ඒ් ඩී ආර් පී සෙනවිරත්න විසින් අත්සන් කල මෙම යෝජනාව ශ්‍රී ලංකා මහජන කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්, විදුලිබල අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සියලුම සමාජිකයින්ට පිටපත් සහිතව යවා ඇති මෙම යෝජනාව මගින් රුපියල් කෝටි 3300කින් සිය ආදායම් වැඩිකර ගැනීම සදහා විදුලි ගාස්තු වහා වැඩිකල යුතු බවත් ඒ සදහා අනුමැතියත් ඉල්ලා ඇත.

පසුගිය වසර සහ මෙම වසරේ අවස්ථා දෙකකදී විදුලිගාස්තු වැඩිකල අතර ඒ අවස්ථාවලදී විදුලිබල අමාත්‍යවරයා සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සදහන් කරනු ලැබුවේ නැවතත් විදුලි බිල ඉහල නොදමන බවය.

සාධාරණ විදුලි ගාස්තු අඩුකිරීමක් වෙනුවට ලංවිම පසුගිය මාසයේදී යෝජනා කර තිබුණේ සියයට 3ක ගාස්තු අඩුකිරීමකි. එහෙත් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ඒ වෙනුවට සියයට 15ක ගාස්තු අඩුකිරීමක් ක්‍රියාවට නැගීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *