ගර්භනී මව්වරුන්ට ලබාදුන් ගෙවීම් විස්තර දෙන්න – ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව රජයෙන් ඉල්ලයි

  • By editor
  • July 12, 2023
  • 0
  • 184 Views

ඉකුත් වසරේ සැප්තැම්බර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා මාස 4ක කාලයක් මසකට රුපියල් 2,500 බැගින් ගර්භණී මවුවරුන්ට ලබා දුන් ගෙවීම් තහවුරු කර එවන ලෙසට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම වැඩසටහන යටතේ අයැදුම්කරුවෙකුට ලබා දුන් මුදල් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් නාමලේඛනයක් ලබාදෙන ලෙසට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව දන්වා ඇත.

එමෙන්ම එම වාර්තාව මේ මස 14 දිනට පෙර ලබා දෙන ලෙසට සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආර්.පී.බී. තිලකසිරි සියලු ම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂවරුන්, සමෘද්ධි සහනාධාර විෂය භාර නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *