ගාලු පාරේ කොටසක් ගිලා බසී

  • By editor
  • March 9, 2024
  • 0
  • 65 Views

ගාලු පාරේ වැල්ලවත්ත ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත අසල මංසන්ධියේ ගාල්ල දෙසට ධාවනය වන මංතීරුවේ කොටසක් ගිලා බැස ඇති බව වාර්තාවේ.

එම හේතුවෙන් එම අදාළ කොටස වසා දැමූමට ක්‍රියා කර ඇත. 

කෙසේවෙතත් අඩි හතරක් පමණ වට ප්‍රමාණයේ විශාල වලක් සෑදි ඇතැයි පොලිසිය කියයි. 

මේ හේතුවෙන් ගල්ලේ සිට කොළඹ දෙසට ධාවන වන බස් හා අනෙකුත් බර වාහන  අතුරු මාර්ගවලින් මුහුදු මාර්ගය ඔස්සේ කොළඹට ධාවනයට ඉඩ සලස්වා තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *