ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව රාජ්‍ය බැංකු වලට කෝටි ගණනින් පොලු තියලා

  • By editor
  • July 29, 2023
  • 0
  • 180 Views

මෙරට රාජ්‍ය බැංකු දෙකකට සිමාසහිත ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව විසින් හිග ණය හා පොලි මුදල් වශයෙන් රුපියල්  විසිඅටකෝටි, හැත්තැහත්ලක්ෂ, හතලිස්හතරදහස්, නමසියහැටතුනක මුදලක් ගෙවිමට තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ජාතික විගණන කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම තොරතුරු සදහන් කර තිබේ.

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව විසින් එක් රාජ්‍ය බැංකුවකින් රුපියල් මිලියන 150ක ණය මුදලක් හා අනික් රාජ්‍ය බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 500ක ණය මුදලක් භාණ්ඩාගාර ඇපයක්මත ලබා ගෙන ඇත

 මෙකි රාජ්‍ය  බැංකු දෙක මගින් ලබාගත් ණය මුදල නියමිත පරිදි පියවිමට ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවට නොහැකිවි තිබුණි. සංස්ථාව විසින්  මින් එක් රාජ්‍ය බැංකුවකට  ගෙවිය යුතු හිගණය හා පොලි මුදල රුපියල්  දහඅටකෝටි, පනස්තුන්ලක්ෂ, තිස්හයදහස්, හයසියඅසුවකි.

මෙම රාජ්‍ය බැංකුවට ගෙවිය යුතු දඩ මුදල රුපියල් එක්කෝටි හතලිස්හතර ලක්ෂ හැටතුන්දහස්, හයසිය පනස්අටක් බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ.

එමෙන්ම අනික් රාජ්‍ය බැංකුව සදහා ගෙවිය යුතු හිග ණය  සහ පොලි මුදල රුපියල්  දසකෝටි, විසිහතරලක්ෂ, අටදහස්දෙසිය අසුතුනක් බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *