චමුදිත කැතයි, නින්දිතයි – කාන්තාවන් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයේ

  • By editor
  • May 24, 2023
  • 0
  • 89 Views

මාධ්‍යවේදී චමුදිත සමරවික්‍රමට එරෙහිව කාන්තාවන් පිරිසක් වැලිකඩ පොල්දූව මංසන්ධියේ දී උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා තිබේ.

එහිදී කාන්තාවන් 20ක් පමණ ‘ජඩ මාධ්‍යයට එරෙහි වෙමු, චමුදිත කැතයි, නින්දිතයි යනුවෙන් සටන් පාඨ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *