චැනල් අයි බද්දට

  • By editor
  • August 13, 2023
  • 0
  • 206 Views

මසකට රුපියල් මිලියන 25ක් ගෙවීමේ පදනම මත ශ්‍රී ලංකාව රූපවාහිනි සංස්ථාව සතු චැනල් අයි නාලිකාව බදු පදනම යටතේ ලයිකා ගෲප් වෙත ලබා දී තිබේ.

පසුගිය වසර වලදී චැනල් අයි නාලිකාව දිගින් දිගටම අලාභ ලැබීම හේතුවෙන් පුද්ගලික ආයෝජකයෙකුට ලබාදීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යෝජනා කර තිබිණි.

එම යෝජනාවට අනුව මෙම බදු ගිවිසුමට අත්සන් තබා තබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *