චීන පොහොර නැවට බිලියන ගණනින් මුදල් දී ඇත්තේ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට නොදන්වා

  • By editor
  • November 29, 2023
  • 0
  • 110 Views

පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහට ලක්වූ කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා චීන සමාගමකට මුදල් ගෙවා ඇත්තේ,  කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය නොමැතිව බව හෙළි වී තිබේ.

ඒ අනුව එම චීන සමාගමට රුපියල් බිලියන 1.3 ක විශාල මුදලක් ගෙවා ඇති අතට විගණකාධිපතිවරයාගේ 2022 වාර්ෂික වාර්තාවෙන් මේ බව හෙළිදරව් වී ඇත.

එම වාර්තාවට අනුව, 2021/2022 මහ කන්නයේ හෙක්ටයාර 500,000ක් පුරා භාවිතයට අදහස් කරන කාබනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 96,000ක් ආනයනය කර ඇත්තේ 1999 වසරේ අංක 35 ශාක ආරක්ෂණ පනත ප්‍රකාරව සම්මත අනිවාර්ය ශාක සනීපාරක්‍ෂක සහතිකය සහ ආනයන බලපත්‍රය ලබාගැනීමකින් තොරව බව ද අනාවරණය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *