ජනපති මන්දිරය බද්දට

  • By editor
  • October 14, 2023
  • 0
  • 284 Views

යාපනය කන්කසන්තුරේ පිහිටි ජනාධිපති මන්දිර පරිශ‍්‍රය බදු දීමට කටයුතු කෙරෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව කන්කසන්තුරේ පිහිටි අක්කර 29 ක භූමි භාගයක පිහිටා ඇති මෙම ජනාධිපති මන්දිරය අක්කර 12ක ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයට බදු දීමට නියමිතය.

රජයට අයත් අක්කර 12ක ප්‍රමාණය මුලින්ම ස්ලිට් ආයතනට බදු දීමට තීරණය වී ඇති අතර ජනතාවගෙන් ගනු ලැබූ අක්කර දාහතක ප්‍රදේශය එම ජනතාවට ආදායමක් ලැබෙන පරිදි එම ආයතනයට බදු දීමට තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *