ජීවිත තර්ජන නිසා දිසා විනිසුරු ඉල්ලා අස් වේ

  • By editor
  • September 29, 2023
  • 0
  • 288 Views

තමන්ට ජීවිත තර්ජන ඇති බව පවසමින් මුලතිවු දිසා විනිසුරු ටී. සරවනරාජා මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ අනුව තමන් දිසා විනිසුරු ධූරය, මහේස්ත්‍රාත් ධූරය ඇතුළු සියළු ධුරයන්ගෙන් ඉල්ලා අස්වන බව දන්වමින් සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අධිකරණ කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයා වෙත යොමුකර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

තමන්ට එල්ල වී ඇති ජීවිත තර්ජන හා ඒ හරහා ඇති වී තිබෙන දැඩි මානසික පීඩනය මත ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර කරන ලද බව සිය ලිපියෙන් දන්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *