ටින් එකක් නැත්නම් දඩේ ක්‍රියාත්මකයි

  • By editor
  • January 8, 2024
  • 0
  • 91 Views

බදු ගෙවන්නා හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ලබා නොගත් පුද්ගලයන් සඳහා දඩ මුදලක් අය කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

කෙසෙවෙතත් බදු අංකය ලබා ගැනීමට හුරු වීමට ජනතාවට යම් සහන කාලයක් ලබාදෙන බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

ඉන් අනතුරුව ඊට අනුගත නොවන්නන් සඳහා මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවද දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *