තෙල් මිල නැවත පහල බසී

  • By editor
  • May 1, 2023
  • 0
  • 169 Views

පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රුපියල් 7 කින් ද පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රැපියල් 10 කින් ද අඩු වේ.

මෙම සංශෝධනය අනුව පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 333, ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් ලීටරයක නව මිල රැපියල් 365ක් ලෙස දැක්වෙයි.

තවද ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 15 කින් ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රැපියල් 135 කින් අඩු කෙරෙන බව විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී චානක මහතා පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *