දකුණේ විදුලි ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය වෙයි

  • By editor
  • August 11, 2023
  • 0
  • 142 Views

ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය දකුණු පළාත සමඟ සම්බන්ධ කරන සම්ප්‍රේශන රැහැනෙහි රත්නපුර සිරිපාගම ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් හරහා දිවෙන කොටස සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා අදාල ඉඩමෙහි හිමිකරුවන් අතර ආරවුල විසදීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සමත් වී තිබේ.

ඒ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් 2009 අංක 20 ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 53 වන වගන්තිය යටතේ 2015 ජනවාරි 25 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පල කරන ලද විදුලිබල ආරාවුල් නිරවුල් කිරීමේ කාර්ය පටිපාටි වලට අනුකූලව අද පැවති සමථකරණ ක්‍රියාවලියේදී ය.

සම්ප්‍රේශණ රැහනෙහි මීටර 630ක කොටසක් ඉදිකිරීමේදී අහිමි වන ඉඩම් කොටසේ වන්දිය වශයෙන් පුද්ගලික තක්සේරුකරුවන් විසින් රුපියල් මිලියන 41 ක් නිර්දේශ වී තිබු අතර පසුව ආසියානු සංවර්ධන අරමුදලේ නිර්ණායක අනුව වන්දි වශයෙන් රුපියල් මිලියන 9.6 ක් වශයෙන් ගණනය කර තිබිණ.

එහෙත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය එකගතාව පල කර තිබුණේ රුපියල් මිලියන 1.69 ක වන්දි මුදලක් සදහා ය. මෙම ආරාවුල ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට අගෝස්තු 8 වැනිදා යොමු කර තිබු අතර දින3ක් ඇතුළත ආරාවුල විසදීමට සමත් වී ඇත.

ඉඩමෙහි හිමිකරුවන් වන රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පවුලක සාමාජිකයින් විසින් රටේ වත්මන් විදුලි අවශ්‍යතාව පිළිබද සැළකිල්ල දක්වමින් පොදු ජනතාවට අපහසුවක් නොවන පරිදි අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමකට දායක වීම සදහා අදාල ඉඩම කිසිදු වන්දියකින් තොරව රජයට පරිත්‍යාග කිරීමට අද එකගතාවය පල කර තිබේ.

ඒ් අනුව මෙම එකගතාව පිළිබද ගිවිසුමට අදාල පවුලේ සමාජිකයින් සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සමථකරණ මණ්ඩලය ඉදිරිපිටදි අත්සන් කලේ ය. ඒ අනුව අදාල සම්ප්‍රේශණ රැහැන ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට ද මෙම ගිවිසුම මගින් පහසුකම් සලසා ඇත. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ යෝජිත සැලැස්මට අනුව අදාල විදුලි රැහැන මෙම පුද්ගලික ඉඩම හරහා ඉදිකිරීමටද අවම උස මීටර් 20 තබා ඉදිකිරීමට ද පොලව මට්ටමේ සිට මීටර 16 දක්වා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට හා වගා කටයුතු කල හැකි ආකාරයට රැහැන ඉදිකිරීමට ද ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් පනවා ඇති විදුලි ආරක්ෂාව තත්වය හා අඛණ්ඩතාවය පිළිබද රෙගුලාසි වලට යටත්ව රැහැන ඉදිකිරීමට ද මෙහිදී දෙපාර්ශ්වය විසින් එකග වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *