දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය “බිළිඳුන් භාර ගැනීමේ කවුළු” වසා දමයි!!

  • By editor
  • June 4, 2023
  • 0
  • 226 Views

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තියක් හේතුවෙන් ඇති දැඩි කිරීමට නොහැකි අලුත උපන් “බිළිඳුන් භාර ගැනීමේ කවුළු” ආරම්භ කිරීමේ වැඩසටහන තාවකාලිකව නතර කිරීමට සිදුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේ අධිකරණ ඇමතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ රට තුළ දරුවෙකු අතහැර දමා යාම දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධමය වරදක් බවත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට මේ වන විටත් කමිටුවක් පත්කර ඇති බවත් ය.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට අනුව රට තුළ දරුවෙකු අතහැර දමා යාම දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධමය වරදක් ලෙස හඳුන්වා දී තිබෙන පසුබිමක මෙලෙස “බිළිඳුන් භාර ගැනීමේ කවුළු” ආරම්භ කිරිමෙන් ගැටලු රාශියක් නිර්මාණය වන බවත් මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යම් ආකාරයකින් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය සංශෝධනය කරනු ලැබුවහොත් බරපතළ තත්ත්වයක් උද්ගතවනු ඇති බවටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *