දෙරණේ දිලිත් දෙරණට බායි කියයි

  • By editor
  • January 2, 2024
  • 0
  • 175 Views

සිය දේශපාලන ගමන ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රකට ව්‍යාපාරික දිලිත් ජයවීර, ඔහු සභාපතිත්වය හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකත්වය දරන සියලු සමාගම්වලින් ජනවාරි 01 සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, ‘දෙරණ ‘ නාලිකාව පවත්වාගෙන යනු ලබන ‘පවර්හවුස් ‘ සමාගම හා ‘අරුණ ‘ පුවත්පත පවත්වාගෙන යනු ලබන ‘ලිබර්ටි පබ්ලිෂර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්’ සමාගම ඇතුළු සමාගම් 24කින් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *