දේශපාලන රැස්වීම් වලට ගාලු මුවදොර වැසේ

  • By editor
  • April 18, 2023
  • 0
  • 116 Views

අප්‍රේල් 20 වනදා සිට ගාලු මුවදොර පිටියේ දේශපාලන රැස්වීම්, සංගීත සංදර්ශන හෝ වෙනත් එවන් කටයුතු සඳහා අවසර ලබා නොදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ගාලු මුවදොර පිටිය මහ ජනතාවට නිදහසේ කාලය ගත කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා කිරීමට වෙන් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

නමුත් සුවිශේෂී ආගමික කටයුතු සඳහා පමණක් ලබාදීමට අනුමැතිය කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *