නත්තල් දේව මෙහෙයන් “හිරු”ට අකැප ද!!

  • By editor
  • December 24, 2023
  • 0
  • 150 Views

එලැඹෙන නත්තල හේතුවෙන් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන් වල දේවස්ථානයන් හි පැවැත්වෙන දේවමෙහෙයන් පිළිබඳ සජිවී මාධ්‍ය ආවරණ ලබාදෙන ආකාරය මේ වනවිට කතෝලික සභාවෙන් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව සියලුම ජාතික නාලිකාවන්හි එම දේවමෙහෙයන් සජීවීව විකාශය කරන බව ට එම නිවේදනයේ දන්වා තිබේ.

නමුත් හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ නත්තල් දේවමෙහෙයන් සජීවීව විකාශය කෙරෙන ආකාරයක් පිළිබඳ සදහන් කර නොතිබීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *