නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කෙරේ

  • By editor
  • May 17, 2023
  • 0
  • 65 Views

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉවත් කරන ලද පලාත් තුන සදහා නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කර ඇත.

ඒ අනුව උතුරු පළාත සඳහා පී.එස්.එම්. චාර්ස්ල්, නැගෙනහිර පළාත සඳහා සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් , වයඹ පළාත සඳහා ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *