නව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් පත්කෙරේ

  • By editor
  • May 16, 2023
  • 0
  • 52 Views

පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් තනතුර සදහා කේ.ඒ.රෝහණධීර මහත්මිය පත්කර තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ඇතිව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් 2023 මැයි 23 දින සිට පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් තනතුර සඳහා වත්මන් පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් ලෙස කේ.ඒ. රෝහණධීර මහත්මිය පත්කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *