නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ආපනශාලාවක් සීල් තබයි

  • By editor
  • February 14, 2024
  • 0
  • 80 Views

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ පවත්වාගෙන යනු ලබන වෛද්‍යවරුන්ගේ ආපනශාලාව මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම නිසා එම ආපනශාලාව තාවකාලිකව වසා දැමිමට වැසිම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

නුවරඑළිය මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් (12) දිනය පුරා සිදුකල හදිසි පරික්ෂාවකදි ඒ බව හෙළි වී ඇත.

ඒ අනුව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල තුළ රෝහල් සුභසාධක සංගමය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෛද්‍යවරුන්ගේ ආපනශාලාව තාවකාලිකව වසා දැමිමට වැසුම් නියෝගයක් ලබා දී තිබේ.

ඉදිරියේ දී එහි අඩුපාඩුකම් සපුරා නැවත නාගරික සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අධික්ෂණයට ලක් කල යුතු බවට ද වැඩිදුරටත් නියම වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *