පස් කන්දක් කඩා වැටී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය අවහිරයි

  • By editor
  • October 11, 2023
  • 0
  • 209 Views

පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට වන මංතීරුව සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වී ඇතිබව වාර්තා වේ.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඉමදුව හා පින්නදූව පිවිසුම අතර කිලෝමීටර් 101 කණුව ආසන්නයේ දී මෙම පස් කන්ද අද රාත්‍රියේ දී කඩා වැටී ඇත.


ඒ අනුව කොළඹ සිට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පැමිනෙන්නේ නම් පින්නදූව පිවිසුමෙන් පිටතට යා යුතුය. මත්තල සිට පැමිණෙන්නේනම් ඉමදුවෙන් පිටතට යා යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *