පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කරන්නෙ මෙහෙමයි

  • By editor
  • July 13, 2023
  • 0
  • 119 Views

මේ වනවිට 2024 වසරට අදාළව රජයේ පාසල්වල පළමු වන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් මාලාව සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය නිකුත් කර ඇත.

ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුව සකස් කළ අයදුම්පත් අදාළ සියලු ම ලේඛන සමග තමන්ට අදාළ වන පාසල්වල ප්‍රධානීන් වෙත ලබන අගෝස්තු 18 වැනිදාට ප්‍රථම ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතු වේ.

ඒ අනුව සියලු ම සුදුසුකම් සපුරාලිය යුත්තේ ලබන ජුනි 30 දිනට වලංගු වන පරිදි වන අතර අදාළ උපදෙස් සහ අයදුම් පත්‍රය https://bit.ly/3JQPmZm සබැඳිය ඔස්සේ හෝ www.moe.gov.lk ඔස්සේ ලබාගත හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *