පාඩු ලබන ජල මණ්ඩලයේ සේවකයින්ට කෝටි ගණනින් දිරි දීමනා

  • By editor
  • January 16, 2024
  • 0
  • 85 Views

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවාහන මණ්ඩලය එහි සේවකයන්ට ඵලදායිතා දිරි දීමනාව ලෙස රුපියල් කෝටි 27ක් ගෙවා ඇති බව වාර්තා වේ.

2022 වර්ෂයේදී රුපියල් කෝටි 320ක  පාඩුවක් ලබා තිබියදී මෙම ගෙවීම සිදුකර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සදහන් ය.

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහාවූ මෙහෙයුම් අත්පොතේ ඡේද අංක 5.1 අනුව ප්‍රසාද දීමනා හෝ දිරිදීමනා ගෙවිය යුත්තේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට බදු සහ ලාභය බෙදා හැරීමෙන් පසුව පමණක් බව සඳහන් වේ.

කෙසෙවෙතත් මෙම දීමනාව ලබා දී ඇත්තේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව බව ද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *