පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ට බෙහෙත් කරන්න පෞද්ගලික රෝහල් මගහරී.

  • By editor
  • April 9, 2023
  • 0
  • 225 Views

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමි රෝහල් ගාස්තු සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ රක්ෂණාවරණය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් කොටසක් පමණක් නිකුත් කිරීම මත ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර ලබා දීමට පෞද්ගලික රෝහල් මගහරින තත්වයක් මතු ව ඇති බවට කතානායකවරයාට පැමිණිලි ලැබී ඇත.

පෞද්ගලික රෝහල්වලින් මන්ත‍්‍රීවරුන් ප‍්‍රතිකාර ගත් පසු ගෙවිය යුතු මුදලින් කොටසක් පමණක් ඔවුනට බැර වීම මත මෙම තත්වය ඇති වී තිබේ.

සෑම මන්ත්‍රීවරයෙක් සදහාම වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ දෙකක රක්ෂණාවරණක් හිමිවන අතර මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්
පාර්ලිමේන්තුව ගෘහ කාරක සභා රැස්වීමේ දී ද දීර්ඝව සාකච්ඡා වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *