පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රක්ෂණය ඉහළට 

  • By editor
  • October 30, 2023
  • 0
  • 62 Views

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ රක්‍ෂණාවරණය රුපියල් මිලියනයක ප්‍රතිලාභ හිමිවන ලෙස පසුගිය අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 60 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත. 

පසුගිය මැයි මස ඒ සදහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව මෙම වසරේ අගෝස්තු මස විසි වන දින අරඹන මුදල් වර්ෂයේ සිට මෙම රක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *