පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් නිලනිවාස හිතවත් කම් වලට පිටට දීලා

  • By editor
  • July 16, 2023
  • 0
  • 194 Views

නීති විරෝධී ලෙස මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස සංකීර්ණයේ නිල නිවාසවල පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් රැඳී සිටින බව වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ දැනට සිටින මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් තමන්ගේ නමට නිල නිවාස ලබාගෙන ඔවුන්ගේ හිතවත් මෙම හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදී ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

එම හේතුවෙන් වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වල පවුල්වල සාමාජිකයන්ට පමණක් මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස පාවිච්චි කළ හැකි බවට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන් සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට පසුගියදා යළි සිහි කැඳවීමක් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *